Legitymacje szkolne

UWAGA LEGITYMACJE SZKOLNE!

Drodzy Rodzice!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi wyrobienia nowych legitymacji szkolnych, duplikatów oraz legitymacji do przedłużenia. Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków. W innym przypadku wniosek zostanie odrzucony.

I. Wnioski o wyrobienie nowej legitymacji;

1. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.KONIECZNY jest numer PESEL, paszportu lub jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka. Adres również musi być dokładny i najlepiej polski.

2. Zdjęcie do legitymacji powinno mieć wymiar 30 mm na 42 mm, bardzo często otrzymujemy kilkukrotnie większe zdjęcia, prosimy zadbać o to aby zdjęcie było gotowe do przyklejenia na legitymacji. Warto też zwrócić uwagę na jakość zdjęcia.

Legitymacja szkolna jest nie tylko dokumentem poświadczającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły, ale jeżeli uczeń nie posiada dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Warto więc zadbać o dobrej jakości zdjęcie.

Jak nie powinno wyglądać zdjęcie do legitymacji szkolnej:

- nie powinno być czarno-białe,

- nie powinno być robione w warunkach domowych,

- powinna być widoczna twarz dziecka, a nie cała sylwetka,

- tło zdjęcia powinno być jednolite,

- nie może być to zdjęcie wydrukowane samodzielnie z komputera,

Ponadto bardzo proszę, aby NIE PRZYKLEJAĆ zdjęć do wniosków. Zdjęcie powinno być podpisane na odwrocie i przypięte spinaczem (nie zszyte zszywaczem) do wniosku.

Nieaktualne zdjęcie dziecka tzn. legitymacja wyrobiona np. w klasie I szkoły podstawowej a przedłużana w latach następnych, nie jest powodem do wymiany legitymacji na nową.

3. Bardzo prosimy pamiętać, że w przypadku, gdy skończy się miejsce na pieczątki, na legitymacji to należy przysłać starą legitymację, nowy wypełniony wniosek oraz nowe zdjęcie.

II. Duplikat legitymacji szkolnej;

Procedura postępowania w przypadku wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierane są opłaty.

Podstawa prawna:

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170),

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1529)

Wysokość opłaty: duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa

Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.

Waluta rachunku: PL

Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)

Do wniosku o wydania duplikatu legitymacji należy załączyć:

• dowód wpłaty,

• aktualne zdjęcie,

• zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.

III. Przedłużenie legitymacji szkolnej

Legitymację do przedłużenia należy przekazać nauczycielowi- wychowawcy.

IV. Terminy składania wniosków oraz przedłużenia legitymacji.

Z dniem 10.09.2018 roku do dnia 25.10.2018 roku będzie możliwość składania ww. wniosków oraz zostaną zbierane legitymacje do przedłużenia- pierwszy termin.

Drugi termin, kiedy można złożyć wniosek lub przynieść legitymację do podbicia to 26.10.2018 do dnia 24.01.2019 roku.

W obu przypadkach wnioski i legitymacje do podbicia składacie Państwo u wychowawcy w klasie.

Iwona Prokop

Referent SPK w Oslo